Roman p.b.m.

voor werkkleding en werkschoenen

Arbowetgeving gehoorbescherming

Enkele punten uit het Arbobesluit betreffende gehoorbescherming:

Arbobesluit - Artikel 6.6
Definities Geluid
De dagelijkse blootstelling aan lawaai is gedefinieerd als het gemiddelde geluidsniveau gedurende een nominale werkdag van 8 uur, uitgedrukt in dB(A).

Arbobesluit - Artikel 6.7
Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten
De werkgever is verplicht schadelijk geluid te inventariseren, hij moet ervoor zorgen dat dit onderdeel uitmaakt van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Arbobesluit - Artikel 6.8
Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling
Boven de 85 dB(A) moet de werkgever bron- of collectieve maatregelen nemen om het geluidniveau te verlagen tot onder de 85 dB(A). De plaatsen waar dit niet lukt, moet hij markeren.
Werknemers zijn in het gemarkeerde gebied verplicht hun gehoorbescherming te dragen. Vanaf 80 dB(A) dient de werkgever passende gehoorbeschermingsmiddelen te verstrekken.

Arbobesluit - Artikel 6.10
Audiometrisch onderzoek
De werkgever moet zijn werknemers in de gelegenheid stellen om tenminste eens in de vier jaar een medisch onderzoek (PAGO = Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek) te ondergaan waarbij hun gehoor wordt getest.

Arbobesluit - Artikel 6.11
Voorlichting en onderricht
Boven 80 dB(A) moet de werkgever zijn werknemers voorlichten en zorgen dat zij over de juiste gehoorbescherming beschikkenDeken Brantsstraat 14

NL-5711 AH Someren

arnold@roman.nl
06-23 497 712