Roman p.b.m.

voor werkkleding en werkschoenen

Verordening p.b.m.'s 2016/425

Belangrijke info overgenomen van de RVO en NEN, aangevuld met info van ons

De nieuwe Europese verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) 2016/425 is op 21 april 2016 in werking getreden. De overgangsperiode is 2 jaar. 21 april 2018 moeten alle leveringen dus conform deze verordening zijn. Hoewel de tekst van de Europese verordening 2016/425 nu dus bekend is, is er nog veel onduidelijkheid hoe bepaalde artikelen tot in detail eenduidig door alle marktpartijen geïnterpreteerd moeten worden. De komende tijd blijven wij u periodiek over de voortgang informeren.

Verordening 2016/425 gaat over persoonlijke beschermingsmiddelen. Volgens de definitie zijn dit uitrustingsstukken of -middelen die zijn bestemd om te worden gedragen of vastgehouden door personen als bescherming tegen gevaren voor hun gezondheid en veiligheid.

Beschermingsmiddelen in de zin van de verordening worden ook beschouwd als:

  • een geheel dat is samengesteld uit verschillende uitrustingsstukken of -middelen die door de fabrikant onderling zijn verbonden om een persoon te beschermen tegen een of meer mogelijk gelijktijdig optredende gevaren;
  • een uitrustingsstuk of beschermingsmiddel verbonden met een niet beschermende persoonlijke uitrusting die door een persoon wordt gedragen of vastgehouden voor het bedrijven van een bepaalde activiteit;
  • verwisselbare onderdelen die onmisbaar zijn voor de goede werking van een beschermingsmiddel en uitsluitend daarvoor worden gebruikt.

In algemene zin beschermen persoonlijke beschermingsmiddelen onder meer tegen lawaai, trillingen, besmettingen, elektriciteit en straling en ook tegen mechanische, thermische, chemische en microbiologische invloeden. 

Ook omschrijft de verordening de fundamentele veiligheid- en gezondheidvoorschriften waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen.

Verantwoodelijkheid

De fabrikant, de importeur en de distribiteur zijn verantwoordelijk dat de goederen voldoen aan de verordening.

Notified body

De verordening onderscheidt 3 categorieën persoonlijke beschermingsmiddelen: 'eenvoudig ontwerp' (bijvoorbeeld tuinhandschoenen en zonnebrillen); 'complex ontwerp' (bijvoorbeeld ademhalingsapparatuur) en ‘overige ontwerp beschermingsmiddelen’. Bij de beoordeling voor CE-markering is het uitsluitend voor de 2 laatste productgroepen vereist om een Notified Body (aangemelde instantie) in het proces te betrekken.

 

 

Wat verandert er door de verordening PBM?

Het toepassingsgebied wordt verbreed, omdat de uitsluiting van producten voor particulier gebruik ter bescherming tegen hitte, vocht en water wordt geschrapt.

De lijst van categorie 3 producten is herzien en er zijn producten aan toegevoegd, zoals gehoorbescherming.

De eisen voor bijgeleverde documenten en de geldigheid en procedure van keuringen zullen wijzigen. Zo zal bijvoorbeeld de Declaration of Conformity altijd meegeleverd moeten worden.

De procedure voor keuringen en de geldigheid van certificaten wijzigt. CE certificaten voor categorieën 2 en 3 zijn in het vervolg maar 5 jaar geldig.

In drie essentiële gezondheids- en veiligheidseisen zijn kleine wijzigingen ingevoerd om verwarring te voorkomen. De nieuwe verordening is van toepassing op alle vormen van aanbod, dus ook op online verkoop.

De verordening is in lijn gebracht met het Nieuw Wetgevend Kader (NWK) waardoor algemene wijzigingen in het Europees beleid worden overgenomen. Hierdoor is de rol van markttoezicht aangescherpt en zijn niet alleen de fabrikant en zijn wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk, maar ook importeurs en distributeurs.

Tot slot is de nieuwe Europese wetgeving geen richtlijn maar een verordening. Dit betekent dat de tekst niet opgenomen wordt in nationale wetgeving, maar direct van kracht is in alle Europese lidstaten. Lidstaten moeten hun bestaande nationale wetgeving intrekken.

 


Deken Brantsstraat 14

NL-5711 AH Someren

arnold@roman.nl
06-23 497 712